Marjan Zegers, IB'er en bovenbouwleerkracht, Montessori Waalsdorp, Den Haag

‘Als je wilt toetsen als de leerling eraan toe is, als het kind zelf getoetst wil worden, of wanneer je vanuit de zorg behoefte aan een toetsmoment hebt, dan zijn de Boom LVS-toetsen zeker geschikt’, zegt Marjan Zegers, werkzaam als leerkracht en IB’er. Volgens Marjan geeft het Boom LVS veel flexibiliteit. ‘En omdat de toetsen met de DLE-scores heel specifiek aangeven hoe het kind zich ontwikkelt, krijg je meer inzicht dan alleen met een niveauscore. Dat doet meer recht aan het kind en zijn individuele ontwikkeling, en het past goed bij montessorionderwijs.’

Ontwikkeling in beeld

Voor de Waalsdorp zijn ontwikkelingen als formatief evalueren heel belangrijk. ‘Alles wat wij met een kind doen, willen we ook teruggeven aan een kind. Dat geldt ook voor de toetsresultaten: wij willen laten zien hoe kinderen zijn gegroeid in hun ontwikkeling. We hebben een start gemaakt met dit te bespreken, in de kindgesprekken en daarna ook in de oudergesprekken.’ Dat de toetsen van het Boom LVS niet zo veel tijd kosten, vindt Marjan een groot voordeel. ‘In korte tijd krijg je toch goed inzicht. Zeker als je de resultaten van het Boom LVS afzet tegen de competenties van een kind, zie je direct of je er genoeg uit haalt.’

Toetsen op het juiste moment

Het Boom LVS maakt het mogelijk de toetsen af te nemen in alle maanden van het schooljaar. ‘Voor ons is het belangrijk dat de toetsen genormeerd zijn voor gebruik door het hele schooljaar heen. Wij hebben altijd twee keer per jaar getoetst op alle domeinen, maar zijn dat op basis van advies van Teije de Vos iets aan het terugbrengen. Juist bij leerlingen om wie je zorg hebt of die je geobserveerd hebt, willen we kunnen toetsen op het moment dat dat het beste uitkomt. Dat kan ook als kinderen zelf of als wij extra aandacht hebben besteed aan een onderdeel, of wanneer kinderen zelf vragen om een toets. Het Boom LVS draagt hiermee bij aan het eigenaarschap van de kinderen van hun ontwikkeling.’

Resultaten meenemen in onderwijspraktijk

Waalsdorp gebruikt de toetsen om er meer van te leren. ‘We maken zowel op leerling- als op groepsniveau analyses van de toetsen, en kunnen dan onze instructies daar weer op aanpassen. We kunnen dan een groepje kinderen dat bijvoorbeeld uitvalt op een bepaald domein apart nemen en hun een beredeneerd leerstofaanbod aanbieden.’ Tot slot geeft Marjan aan dat een toets toch een spannend moment blijft voor kinderen. Zeker de toetsen waar tijdsdruk aan verbonden is, zijn niet voor alle kinderen fijn. ‘We proberen de kinderen hiermee zo goed mogelijk te laten omgaan. Ook dat is leren.’